Regulamin2018-12-31T00:40:49+00:00

Regulamin Świadczenia Usług w Gabinecie TLC-Clinic Elżbieta Lipska

§1 Definicje

Cennik usług – aktualny cennik usług i towarów znajdujący się w ofercie Gabinetu, wyrażony w złotych polskich, kwoty podane
w cenniku są kwotami brutto; dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://tlc-clinic.com.pl/cennik/.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna posiadająca zdolność prawną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług będących w ofercie
Gabinetu.

Klinika– Gabinet TLC Clinic, z siedzibą przy ul. Traugutta 26, 07 – 410 Ostrołęka, NIP: 7581871495, REGON: 551181584,

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Gabinetem. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług gabinetu, dokonanie
przedpłaty i rezerwacja terminu oznaczają zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług i są równoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Zabieg | Usługa – zabieg | usługa z dziedziny laseroterapii, medycyny estetycznej, kosmetologii, koagulacji, kosmetyki białej,
podologii, masażu, makijażu przy użyciu specjalistycznych produktów oraz sprzętu.

§2 Zasady ogólne

1. Korzystanie z usług Gabinetu możliwe jest po zakwalifikowaniu Klienta do zabiegu przez fachowy personel Gabinetu.
2. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu
kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
3. Zawierając umowę z Gabinetem , Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i nie
zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.
4. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma
obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
5. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany oferty wynikającej z Cennika.

§3 Klienci

1. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Zgodę na zabieg może wyrazić również Klient małoletni, który ukończył 16 lat, u którego usługa ma być wykonana,
jednakże, gdy pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na wykonanie zabiegu małoletniego musi wyrazić również jego
przedstawiciel ustawowy.
1. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub
przedstawiciela ustawowego.
2. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania
połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia
Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§4 Pracownicy

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają
wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o
posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
2. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i
przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w
czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
3. Pracownicy Gabinetu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko
zadrapań i skaleczeń.
4. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar
wykonywania Zabiegu.
5. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
6. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, koordynatorowi lub
innemu członkowi obsługi Gabinetu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

§5 Higiena i bezpieczeństwo

1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Gabinetu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu
podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
2. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu
wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na
zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
3. Pracownicy gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się
właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do
czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest
niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg
przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
5. W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie / salonie /
klinice kosmetycznej.

§6 Podstawowe zasady wykonywania zabiegów

1. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie
planuje wyłudzić Zabieg oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Gabinet zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi Klientowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
użycie innych środków odurzających.
2. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy Kliniki.
3. Wszelkie ceny podane w cenniku oraz na stronie internetowej http://tlc-clinic.com.pl/cennik/ są cenami brutto i są
wyrażone w złotych polskich.
4. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem §12 pkt. 1.
5. Zakupione zabiegi, pakiety, vouchery lub bony upominkowe zabiegów należy wykorzystać w terminie nie
przekraczającym 6 miesięcy od dnia dokonania zakupu.
6. Po terminie określonym w pkt.5 powyżej, zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów tracą ważność i nie będą mogły być
wykorzystane po upływie tego terminu.
7. Termin wskazany w pkt.5 powyżej jest jednocześnie datą wygaśnięcia umowy zawartej między Klientem a Kliniką
8. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje i bony rabatowe nie sumują się.
9. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia
Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie
stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
10. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a
przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i
powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu
przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
11. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i
przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu
rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych
chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych),
przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej
ciągłości tkanek ciała.
12. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą
maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni,
Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
13. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być
przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
14. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w
trakcie wykonywania Zabiegu.
15. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego
przeprowadzenia.
16. W przypadku, gdy świadczenie Kliniki jest świadczeniem zdrowotnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654), w zakresie wyrażenia zgody na
dokonanie zabiegu stosuje się przepisy wskazanej ustawy.

§7 Zapis i przeprowadzanie zabiegów

1. W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultacje należy zgłosić się osobiście do Salonu lub
skontaktować się telefonicznie/ mailowo z Gabinetem.
2. Zabiegi wykonywane są wyłącznie po uprzedniej rezerwacji dokonanej przez Klienta.
3. Gabinet zastrzega sobie prawo do uznania usługi za zrealizowaną, gdy odwołanie zabiegu przez Klienta nastąpi w
terminie krótszym niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowanym terminem lub Klient nie zgłosi się na
planowaną wizytę, bez wcześniejszego jej odwołania.
4. Nie dopuszcza się zmiany umówionego zabiegu przez Klienta na inny, bez uprzedniej zgody Gabinetu.
5. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Gabinet zachowuje
prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
6. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z
zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów,
które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
7. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Gabinetu, w tym Pracownika, żaden z etapów
nie zostanie skrócony.
8. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego
terminem. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
9. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§8 Dokumentacja

1. Gabinet działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Podczas pierwszej wizyty Gabinet winien wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych, kartę
konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
3. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez uprzedniego wypełnienia i podpisania dokumentów
wymienionych powyżej.
4. Odpowiedzialność za prawidłowe i rzetelne wypełnienie dokumentów wskazanych powyżej ponosi Klient.

§9 Płatności

1. Gabinet przewiduje następujące sposoby płatności za wykonaną usługę:
a) gotówka,
b) karta kredytowa,
c) karta płatnicza,
d) przelew,
e) voucher | bon upominkowy.
2. Płatność za usługi znajdujące się w ofercie Kliniki następuje przed przystąpieniem lub zaraz po wykonanym zabiegu.
3. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub fakturę.
4. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów
jest dostępny w Gabinecie oraz na stronie internetowej pod adresem: http://tlc-clinic.com.pl/cennik/.
5. Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Gabinecie.
Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną
podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują
żadne roszczenia.
6. W Gabinecie dostępne są także Karnety, Bony płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby
Zabiegów w określonym czasie.

§10 Prawa i obowiązki Klienta

1. W czasie korzystania z zabiegów klient ma prawo do:
a) poszanowania jego godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Kliniki,
b) zachowania w tajemnicy przez personel Kliniki jego danych,
c) usług świadczonych przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
2. Do obowiązków klienta należy:
a) przestrzeganie regulaminu Kliniki,
b) przestrzegania zasad higieny osobistej,
c) posiadanie ważnych dokumentów,
d) stosowanie się do zaleceń udzielonych przez personel Kliniki.

§11 Odpowiedzialność

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane
przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
2. Gabinet ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, o ile w Gabinecie znajduje się
wydzielone miejsce na ich pozostawienie lub inne rzeczy, jeśli przyjęto je wyraźnie na przechowanie. Gabinet nie
ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza
miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które
Klient powinien zatrzymać przy sobie.
3. Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie
swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Gabinetu za
wykonany Zabieg.
5. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych
odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób
nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§12 Reklamacja

1. Reklamacje dotyczące realizacji zabiegów należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail info@tlcclinic.
com.pl, pisemnej osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu w terminie 7 dni
od dnia wykonania zabiegu lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest
udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację, opis zdarzenia będącego
przyczyną reklamacji oraz dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.
4. W przypadku uznania reklamacji Gabinet umożliwi Klientowi skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego,
który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Gabinet może zaproponować
dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14
dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną
usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej
wysokości. Gabinet zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych
podstaw reklamacji.

§13 Pozostałe postanowienia

1. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i
nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów
alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.

§14 Dane osobowe

1. Klienci są obowiązani do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez
TLC CLINIC, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Administratorem danych osobowych klientów jest TLC CLINIC Elżbieta Lipska.
3. Klinika przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie niezbędnych do prawidłowego wykonania zabiegu.
Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu przez Gabinet
stosownej zgody od Klienta.
4. Klient ma dostęp do swoich danych po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego dokumentu w TLC – Clinic Elżbieta
Lipska z prośbą o udostępnienie oraz prawo do ich poprawienia, żądania do uzupełnienia, uaktualnienia czy
sprostowania.
5. Dane osobowe Klienta są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§15 Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Gabinet lub Pracownicy.
2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich
opublikowania w Gabinecie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia
dotychczasowe.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane
polubownie.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 17 kwietnia 2013 r.